Follow us:
05/2024 TBTD-VLC: Thông báo tuyển dụng TTS ngành nghề ” Sơn và làm kim loại miếng tại nhà máy” Nhật Bản
  • By admin
  • January 25, 2024
  • No Comments

05/2024 TBTD-VLC: Thông báo tuyển dụng TTS ngành nghề ” Sơn và làm kim loại miếng tại nhà máy” Nhật Bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ tư vấn